Sunday, August 23, 2009

CIRI-CIRI IDEA KREATIF

Sehingga hari ini telah banyak kajian dan penyelidikan tentang ciri-ciri idea kreatif. Antara tokoh yang banyak menjalankan kajian terhadap idea-idea kreatif ini ialah Graham Wallas (1926), Guilford (1950), Lehman (1953), Osborn (1954), Taylor (1956), Getzels (1962), deBono (1970), Foster (1971), Hermann (1984), Trefingger (1986) dan lain-lain lagi.

Hasil daripada kajian yang dijalankan oleh mereka, beberapa ciri-ciri penting tentang idea kreatif telah ditemui dan dirumuskan. Antara ciri-ciri tersebut ialah:

(a) Idea Baru dan Idea Alternatif
Idea baru ialah idea yang segar dan tidak pernah diketahui oleh sesiapa pun. Idea kreatif yang dihasilkan adalah lebih baik dan berkualiti. Ianya juga berwajah baru dari sudut konsep, prosedur dan perlaksaan idea baru tersebut. Idea baru ini tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana idea yang telah sedia ada. Ia wujud di kalangan masyarakat dan tiada seorang individu terfikir tentangnya. Apabila sesuatu idea ditiru dan kemudian telah diadaptasikan dalam bentuk yang baru, idea berkenaan tidak dikira dan diiktiraf sebagai satu bentuk idea yang baru lagi.

(b) Idea Perlu diperluaskan
Idea-idea kreatif baru terbit perlu diperluaskan serta diperkembangkan dengan pengisian tambahan yang lain. Ia juga boleh dikecilkan, dibesarkan dan digabungkan dengan mana-mana idea lama dengan tujuan untuk menghasilkan idea yang lebih bermutu. Idea asal itu boleh diperluaskan dengan gabungan idea-idea baru. Salah satu daripada prinsip inovasi adalah idea baru boleh dipelbagaikan supaya kelihatan lebih menarik dan memiliki ciri-ciri pasaran yang tinggi. Idea yang tidak boleh diperluaskan akan hilang dan pupus menyebabkan ia tidak dapat digunakan lagi.

(c) Tidak Mementingkan Prinsip yang Kompleks
Idea-idea kreatif tidak mementingkan prinsip-prinsip yang kompleks. Ia tidak seperti idea-idea kritis yang mesti melalui beberapa tahap uji kaji dan penilaian sebelum idea berkenaan diterima. Idea-idea kreatif boleh diterbit secara sewenang-wenang dan tidak mempunyai satu peraturan yang khusus. Kadangkala idea-idea yang tidak logik dan gila-gila juga boleh diterima pakai dan digunakan.

(d) Idea Bersifat Mobiliti
Idea kreatif tidak bersifat statik dan kaku malahan ianya bersifat dinamik. Ia boleh bergerak merentasi amalan dan disiplin ilmu bidang lain. Kepelbagaian bidang dan pengalaman menjadikan idea kreatif lebih mudah diterbitkan. Gabungan daripada pelbagai sumber, pengetahuan, pengalaman dan pendekatan bagi menghasilkan idea yang lebih baik serta bermutu. Hari ini, semua bidang kehidupan boleh dikaitkan dengan kreativiti. Kreativiti boleh bergerak menerusi pelbagai saluran, merentasi berbagai benua, bangsa dan tidak mengira apa budaya sekali pun.

(e) Idea Bersifat Diversiti dan Kepelbagaian
Idea yang bersifat diversiti dan kepelbagaian adalah ciri-ciri utama kreativiti. Bagi memanipulasikan idea-idea kreatif, pelbagai kaedah dan pendekatan boleh digabungkan agar ianya mudah dilaksanakan. Berdasarkan idea-idea ini, ia banyak mewujudkan idea-idea alternatif yang baru. Apabila idea pertama gagal digunakan maka idea kedua dan seterusnya boleh digunakan, begitulah seterusnya berlaku.

(f) Idea Bersifat Fleksibiliti
Idea-idea kreatif adalah bersifat fleksibel dan tidak rigid. Ia juga boleh digabungkan ataupun dikurangkan. Namun begitu, ia tidak boleh diketepikan sama sekali dan idea-idea kreatif ini boleh diterbitkan oleh sesiapa sahaja. Tidak kira sama ada individu itu golongan kanak-kanak, remaja, dewasa dan orang tua. Golongan remaja dan dewasa mungkin boleh menghasilkan idea kreatif yang lebih baik daripada orang tua.


(g) Idea Bersifat Eksplorasi

Idea-idea kreatif lahir daripada usaha-usaha penerokaan dan pengamatan deria yang luas terhadap persekitaran. Ini disebabkan oleh idea-idea kreatif bersifat proaktif berbanding dengan idea kritis yang bersifat reaktif. Bagi mendapatkan idea-idea kreatif, seseorang individu itu perlu menerokai alam kanak-kanak, alam remaja, alam dewasa, alam golongan tua dan juga bidang-bidang yang lain. Perkara ini sangat penting bagi memastikan idea-idea kreatif boleh mengambarkan kreativiti yang standard berdasarkan keperluan.

(h) Idea itu Berguna dan Bernilai
Idea kreatif tidak bersifat kompleks, abstrak dan sukar untuk difahami. Idea-idea kreatif boleh dipermudahkan dan berguna. Idea yang berbentuk abstrak, unik dan kompleks tidak akan dapat memberikan manafaat. Oleh itu, ia tidaklah dianggap mempunyai nilai kreatif. Dengan erti kata yang lebih mudah, idea perlu mampu diterjemahkan dan dilaksanakan secara kukuh serta teguh. Idea akan hanya tinggal idea sahaja sekiranya ia tidak dapat memberikan sebarang nilai tambah kepada kita.

No comments:

Post a Comment

Artikel Paling Dilawati